Polityka prywatnośći

Administratorem danych osobowych jest Janusz Buraczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANDOM ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE Janusz Buraczewski, 15-673 Białystok, ul. Ekologiczna 14 lok. 11.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem email : jandom11@o2.pl oraz janusz.buraczewski1234@gmail.com lub na adres podany w pkt. 1.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone na formularzu kontaktowym zapytanie (w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru kontaktowego służącego umożliwieniu kontaktu Administratora z osobami przekazującymi zapytania drogą elektroniczną) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; partnerzy świadczący usługi techniczne dot. rozwijania i utrzymania systemów informatycznych i serwisów internetowych.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania swoich danych, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i reprezentantów kontrahentów
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazuję następujące informacje:
Administratorem danych osobowych jest Janusz Buraczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JANDOM ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE Janusz Buraczewski, 15-673 Białystok, ul. Ekologiczna 14 lok. 11.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem email : jandom11@o2.pl oraz janusz.buraczewski1234@gmail.com lub na adres podany w pkt. 1.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :
a) Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) dane osobowe są przetwarzane dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d) dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Źródło pochodzenia danych osobowych : jeśli Administrator danych nie pozyskał danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, to dane osobowe w zakresie: m.in.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja, miejsce zatrudnienia mogły zostać pozyskane przez Administratora danych z umowy, na podstawie której Administrator danych przetwarza dane lub zostały mu udostępnione przez Kontrahenta.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym operator pocztowy, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, serwis IT.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :
a) dostępu do danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy, odmowa wykonania usługi.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Scroll to Top